6 خرداد 1397 English  |  Home  |  SiteMap  |  Login
  فهرست محصولات
1
گاز بیهوشی یا نیتروس اکساید (N2O)
گاز نیتروس اکسید که به N2O (نام گذاری IUPAC )میشناسیم با نامهای گاز خنده آور، نیتروژن اکسید، دی نیتروژن منواکسید و هوای صناعی نیز در گذشته شناخته ميشده و از اواسط قرن هفدهم مورد توجه قرار گرفته است. حدود یکصد سال طول کشید تا توسط جوزف پریستلی ( Joseph Priestly) در سال 1774 بصورت خالص بدست آمد.
گاز تسکین درد انتونوکس (DarmanoX)

خدمات آزمایشگاه
آزمایشگاه آکرودیته شرکت درمان گاز با در اختیار داشتن دستگاهها و وسائل پیشرفته خدمات بشرح ذیل میتواند ارائه نماید.
گیوینگ ست (Giving Set)

سیلندر گاز نیتروس اکساید(10 -20 - 40 لیتری)

سیلندر گاز 20 لیتری انتونوکس (DarmanoX)

ماسک

سیلندر بر (Trolley)

گاز نیتروس اکساید (N2O) خلوص بالا (جذب اتمی)

شیر دمنده تسکین درد

سیلندر گاز اکسیژن مطابق استاندارد

1
صفحه اول | سوالات متداول | نقشه سایت | تماس با ما

© Copyright 2011. All right reserved.