قیمت محصولات سال 1398

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم)قیمت (ریال)
21طبق سفارش
53طبق سفارش
107742،000
20121،272،000
40202،120،000
50202،120،000

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم)قیمت (ریال)
207720،000