قیمت محصولات سال 1399

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم)قیمت (ریال)
21طبق سفارش
53طبق سفارش
107994،000
20121،769،500
40202،840،000
50202،840،000

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم)قیمت (ریال)
207966،000