قیمت محصولات سال 1397

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم)قیمت (ریال)
21150،000
53390،000
107730،000
20121،100،000
40201،700،000
50201،700،000

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم)قیمت (ریال)
207570،000