اهدای تقدیرنامه از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین استانداری اصفهان

اهدای تقدیرنامه از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین استانداری اصفهان 1399