لوح تقدیر از مجمع خیرین بهداشتی درمانی

لوح تقدیر از مجمع خیرین بهداشتی درمانی