حـامی مراکز درمانی در تحقق اهداف اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌ها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شرکت درمان گاز با بیش از 35 سال سابقه خدمت رسانی به بیماران و جامعه پزشکی و شبکه توزیع گسترده خود در سراسر ایران در زمینه تولید و توزیع گاز بیهوشی نیتروس اکسید (N2O) و گاز تسکین درد انتونوکس (Entonox) با برند اختصاصی درمان نوکس (DarmanoX) و تجهیزات استنشاقی مربوطه و همچنین سیلندر انواع گازهای طبی دارای مجوزها و افتخارات در راستای تحقق راهنمای جامع اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌ها (ویرایش سال 95) ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پزشکی آمادگی خود را برای ارائه خدمت در زمینه تجهیز بیمارستان برای زایمان طبیعی بدون درد به روش گاز انتونوکس (Entonox) طبق پروتوکل درمانی وزارت بهداشت (استاندارد اعتبار بخشی بند ب-5، سنجه 5) نموده است.