خدمات آزمایشگاهی شرکت درمان گاز

آزمایشگاه شرکت درمان گاز باهدف تمرکز بر فعالیت‌های آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاهی پیشرفته با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و به روز از سال 1386 افتخار همکاری به‌عنوان آزمایشگاه آکرودیته (همکار) موسسه استاندارد را دارد و بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مهیا نموده است.