قیمت محصولات سال 1400

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم)قیمت (ریال)
21طبق سفارش
53طبق سفارش
1071،899،800
20123،256،800
40205،428،000
50205،428،000

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم)قیمت (ریال)
2073،120،000